Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

1.

Tieto všeobecné obchodné podmienky uporavujú práva spoločnosť POsushiME s.r.o. so sídlom: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 51848856 DIČ: 2120812848 IČ DPH: SK2120812848, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.:130186/B, číslo účtu:– Tatra banka, a.s. (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorá dodáva od gastronomických a iným zariadení jedlá, nápoje a iný tovar, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednáva tovar od poskytovateľa. 

2.

Priebeh objednávania a dodávania

 1. Objednávanie prostredníctvom internetu a telefónu
  • a) Registráciou zákazníka na portáli www.posushime.sk získava jednoduchšie zadanie objednávky pri opätovnom objednaní jedál.
  • b) Poskytovateľ spätne potvrdí emailom prijatie objednávky alebo registrácie a následne zašle ďalší email o akceptovaní, resp. odmietnutí vybavenia objednávky. Čas dodania je spravidla podľa počtu objednávok a dopravnej situácie.
  • c) Poskytovateľ objednávku dodá na požadovanú adresu a záujemca tovar v uhradí v hotovosti pri prebratí alebo vopred prostredníctvom webového portálu www.posushime.sk
  • d) Zákazník si môže objednať jedlo, ktoré je zverejnené v jednotlivých ponukách na portáli posushime. Objednávka vzniká zadaním požadovaných údajov zákazníka do objednávkového formulára a následne kliknúť na tlačítko ,,Zaplatiť s povinnosťou platby“
  • e) Po odoslaní objednávky t.k. potvrdením funkcie označenej ,,Zaplatiť s povinnosťou platby“, že objednávka vyžaduje platbu kúpnej ceny tovaru, bude zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu odoslané potvrdenie o prijatí objednávky bez zbytočného odklady po spracovaní objednávky.
  • f) Záujemca prostredníctvom telefónneho čísla 0914 144 221 vykoná objednávku.
  • g) Poskytovateľ objednávku dodá na požadovanú adresu a záujemca tovar v uhradí v hotovosti pri prebratí alebo vopred prostredníctvom webového portálu www.posushime.sk

3.

Práva a povinnosti Záujemcu

 • a) Záujemca má právo na dodávku objednaného tovaru v súlade so Všeobecnými podmienkami.
 • b) Záujemca má právo na riešenie reklamácie v súlade so Všeobecnými podmienkami.
 • c) Záujemca má právo objednávku zrušiť do 5 minút od zadania objednávky.
 • d) Ak záujemca objednávku zruší po danej lehote, jedlo/tovar mu bude doručené s pokladničným blokom ako pri bežnom postupe a bude od záujmca požadovaná úhrada za objednávku.

4.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 • a) Predávajúci je viazaný zverejnenou ponukou jedál, vrátane cien tovaru, od potvrdenia objednávky zákazníkovi, až po dodanie, resp. uplynutie lehoty na dodanie. V prípade, že objednávka nebola potvrdená odoslaním potvrdenia o prijatí objednávky predávajúcim – minimálne však v lehote do 15 minút od odoslania objednávky, má zákazník právo ju stornovať. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

5.

Reklamácie

 • a) Poskytovateľ venuje maximálnu pozornosť spokojnosti zákazníka a každú reklamáciu zaznamenáva a vyhodnocuje. 
 • b) Prípadné reklamácie kvality a množstva jedál, oznámte prosím na telefónne číslo 0914 144 221 , kde vykonáme maximum pre vyriešenie Vašej reklamácie.
 • c) V prípade akýchkoľvek iných skutočností, ktoré by narúšali Vašu spokojnosť, nás neváhajte kontaktovať počas prevádzkových hodín telefonicky na 0914 144 221
 • e) V prípade, že nedokážeme vyriešiť Vašu reklamáciu okamžite, budeme Vás kontaktovať najneskôr nasledujúci pracovný deň.

6.

Záverečné ustanovenia

 • a) Záujemca týmto dáva súhlas na prípadné spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 • b) Poskytovateľ sa zaväzuje nepodávať údaje a informácie získané v rámci vzájomnej spolupráce tretím osobám.
 • c) VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2019.
 • d) Poskytovateľ je oprávnený jednostranne, úplne alebo sčasti, upraviť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť VOP, s čím Záujemca súhlasí.
 • e) Nové Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na internetovej stránke www.posushime.sk
 • f) Objednávky obsahujúce alkoholické nápoje, pre osoby mladšie ako 18 rokov nevybavujeme.
Scroll to Top